TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE W TROSCE O NASZE ŚRODOWISKO

Człowiek poprzez swoją pracę dąży do zapewnienia zarówno sobie jako jednostce, jak i społeczeństwu, lepszych warunków życia i pomyślnego rozwoju. Staje on jedna często wobec potężnych sił przyrody. Wobec ogromnego postępu techniki człowiek nabrał przekonania, że może uniezależnić się od przyrody. Przyspieszony rozwój przemysłu, transportu, gwałtowny wzrost liczby ludności i żywiołowa urbanizacja doprowadziły do nieodwracalnych zmian środowiska przyrodniczego. Pojawiły się groźne zanieczyszczenia powietrza, toksyczne ścieki i rozmaite odpady przemysłowe. W tej sytuacji stosunek człowieka do otaczającej przyrody musiał ulec zmianie. W ostatnich dziesięcioleciach nie tylko eksploatuje jej zasoby, ale zaczyna ją chronić i w miarę swoich możliwości przeciwdziała skutkom niekontrolowanego postępu technicznego i cywilizacyjnego. Dlatego też wprowadzenie technologii ekologicznych staje się niezbędne dla bardziej zrównoważonego rozwoju gospodarki.Technologie ekologiczne zapewniają rozwiązania sprzyjające oszczędnemu zużyciu materiałów, ograniczeniu poboru energii i emisji, odzyskowi wartościowych produktów ubocznych oraz zminimalizowaniu problemów z usuwaniem odpadów. Zwiększają efektywność ekologiczną , wspierają zastosowanie systemów zarządzania aspektami środowiskowymi oraz zwiększają czystość procesów produkcyjnych. Istnieją coraz to więcej możliwości lepszego wykorzystania najnowszych technologii w dziedzinie energetyki, transportu i zużyciu surowców. Wiele firm wydaje olbrzymie fundusze na unowocześnienia zmniejszające emisję trujących substancji do atmosfery. Szczególnie firmy europejskie mają silną pozycję w wytwarzaniu energii odnawialnych, a także gospodarowaniu odpadami i recyklingu. Technologie ekologiczne stosuje się również do gromadzenia informacji o środowisku – monitorowania i zbierania danych w celu identyfikowania zanieczyszczeń, zmian w pokryciu terenu oraz wykrywania skutków zdrowotnych za pomocą biomonitoringu. Dzięki technologiom ekologicznym w przyszłości można będzie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 25–80% oraz zatrzymać zakwaszania środowiska i eutrofizacji nawet o 50%. Jeśli chodzi o sektor wodny, wyzwanie stanowi opracowanie nowych opłacalnych technologii, które uwzględnią środowiskowe czynniki zewnętrzne oraz aspekty energetyczne. Oczekuje się także usprawnień technologicznych i rozwoju rynku w zakresie rozwiązań wytwarzania energii z odpadów na małą skalę oraz opracowania niewielkich systemów energetycznych wykorzystujących biomasę.